Asbestinstructie Risicoklasse 1 werkzaamheden Rotterdam

Asbestverwijderingswerkzaamheden worden op basis van asbestinventarisatie-rapportages onderverdeeld in drie risicoklassen. Deze indeling in risicoklasse conform het Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen 4.44, 4.48 en 4.53a is gebaseerd op de vezelemissies en het type asbest dat bij de verwijdering van asbesthoudende producten kunnen vrijkomen. De asbesthoudende producten die men zonder breuk of beschadiging kunnen verwijderen vallen in risicoklasse 1. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen 4.45a en 4.45b dienen werknemers die asbest verwijderen in risicoklasse 1 voorlichting en onderricht te hebben genoten. Na afloop van de cursus beschikt de cursist over voldoende kennis en vaardigheid om dergelijke werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.
 • Beschikbare data

Klik bovenstaand op een datum om u in te schrijven!

 

Voor wie?
Medewerkers die ingezet worden bij klasse 1 asbestverwijderingsprojecten, zoals installateurs, monteurs van G-,W- en L- leidingnetten, timmerlieden en slopers. Na het volgen van de cursus ontvangen uw medewerkers een verklaring van deelname. Deze verklaring kan men overleggen gedurende controles van o.a. de Inspectie SZW.

Leerdoelen:

 • Wat is asbest?
 • Gezondheidsaspecten
 • Asbestherkenning
 • Wetgeving
 • Zelfregulering
 • Uitleg asbestinventarisatie rapportage
 • Uitleg klasse 1 asbestverwijdering
 • Veiligheidsaspecten klasse 1 asbestverwijdering
 • Uitleg klassering asbestverwijdering
 • Veiligheidsaspecten klasse asbestverwijderingen
 • Demonstratie van diverse asbesthoudende en asbestverdachte materialen
 • Arbeidsomstandighedenbesluit o.a. artikel 4.45a en 4.45b (zie hieronder)

Artikel 4.45a. Voorlichting:

Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar voor blootstelling aan asbeststof bestaat, wordt doeltreffende voorlichting gegeven over:

 1. mogelijke gevaren voor de gezondheid van blootstelling aan asbeststof;
 2. de noodzaak van het toezicht op het asbestgehalte in de lucht en de daarvoor geldende grenswaarden;
 3. de maatregelen inzake de hygiëne, bedoeld in artikel 4.51;
 4. maatregelen om de blootstelling aan asbeststof zo laag mogelijk te houden;
 5. het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en kleding.

Artikel 4.45b. Onderricht

 1. Voor alle werknemers die werkzaamheden verrichten waarbij zij aan asbeststof worden of kunnen worden blootgesteld wordt met regelmatige tussenpozen een passende opleiding verzorgd.
 2. Deze opleiding is toegespitst op het kennisniveau en de ervaring van de werknemers en verschaft hen de nodige kennis en vaardigheden inzake veiligheid en preventie met name met betrekking tot:
  1. eigenschappen van asbest en de invloed van asbest op de gezondheid, met inbegrip van het synergetische effect van roken;
  2. soorten producten en materialen die asbest kunnen bevatten;
  3. handelingen die kunnen leiden tot bloostelling aan asbest en het belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken;
  4. veilige werkwijzen, controles en beschermingsmiddelen;
  5. de keuze en selectie, de beperkingen en het juiste gebruik van ademhalingsapparatuur;
  6. noodprocedures;
  7. ontsmettingsprocédés;
  8. de wijze waarop de verwijdering van afvalstoffen veilig kan worden uitgevoerd;
  9. de eisen inzake medisch toezicht.

 

Cursusduur
1 cursusdag van 8:00 tot 15:00 uur

Cursuskosten
Cursusprijs: € 235,00
Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW