DAV2 Rotterdam

De DAV2 cursus is een vervolg op de DAV1 cursus. Na afloop van de DAV2 mag de cursist zelfstandig onder toezicht van een mentor (DTA), asbestsaneringen uitvoeren.
  • Beschikbare data

Kies bovenstaand uw datum en schrijf u in!

 

De DAV cursussen van BME Opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend examen DAV, dat voldoet aan de gestelde eind- en toetstermen DAV2. Een onafhankelijk exameninstituut neemt het examen af, dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de cursus. 

Resultaat van de DAV-2 cursus
De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de gestelde eind- en toetstermen DAV2 en ontvangt een persoonscertificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor medewerkers die asbest verwijderen en die eerst een DAV1 cursus hebben gevolgd.

Entreecriteria
Voor deze cursus gelden entree-eisen:

1.      De entreecriteria voor de aanvrager van het DAV2 examen houden in dat de aanvrager:

a. in bezit is geweest van een DAV certificaat dat is afgegeven voor 1 maart 2016 OF;

b. in het bezit is of is geweest van een DAV2 certificaat of van een DTA-certificaat OF;

c. in het bezit is van een DAV1 certificaat dat geldig is op de datum waarop het examen wordt afgelegd of op dat tijdstip niet langer dan drie maanden verlopen is, waarbij de aanvrager een door de beheerstichting verstrekte verklaring kan tonen waaruit blijkt dat de aanvrager het praktijkervaringsdeel in een bedrijf met het procescertificaat asbestverwijdering heeft uitgevoerd en dit aangetoond is:

1°. door middel van tijdens de asbestverwijderingswerkzaamheden verkregen logboekregistraties van ten minste 120 pakuren, waarvan ten minste 30 in containment, gewerkt in ten minste 40 dagen, waarin ten minste 1 pakuur is gewerkt;

2°. door een volledig ingevulde DAV-1 opdrachtenset.

2.    In aanvulling op het eerste lid geldt dat de aanvrager:

a. aantoonbaar minder dan 12 maanden voor het afleggen van het examen een facefit-test heeft uitgevoerd;

b. deel 2 van het online-instructieprogramma adembescherming heeft afgerond en dat kan aantonen

3.    In aanvulling op het eerste en tweede lid geldt als entreecriterium dat in de voorgaande twaalf maanden geen certificaat DAV-1 of DAV-2 van de aanvrager is ingetrokken

Subsidiemogelijkheid

·         Via OOM en OTIB

Opleidingsniveau

·         LBO/MBO/VMBO

Mentortraject
Om DAV2 te worden moet er een opleidingstraject worden gevolgd. Dit traject wordt begeleid door een Mentor. Wij kunnen dit aanbieden als op zich staand traject of in combinatie met een DAV1 dan wel DAV 1& DAV2 cursus.

Beschrijving
Om de DAV-1 als mentor te begeleiden, dient de mentor een mentortraining te hebben gevolgd. BME Opleidingen kan dit begeleidingstraject aanbieden.
Onze mentor is in het bezit van de door Ascert gestelde eisen, namelijk een 'Verklaring opname mentorregister Ascert' een 'Onafhankelijkheidsverklaring mentor', en een getuigschrift.

Resultaat van het traject
Na het volgen van de cursus DAV1, het behalen van het examen DAV1 en het onder begeleiding mentorschap traject, is de deelnemer gereed om de cursus en de daaraan gekoppelde examen voor DAV2 te volgen.

Voor wie?
Dit traject is bedoelt voor iedereen die beroepsmatig als saneerder in de asbest branche wil gaan werken.

Cursusduur
2 cursusdagen van 8:00 tot 15:00 uur, en een halve dag examen

Cursuskosten

Cursusprijs: € 375,00*  
Examenprijs: € 455,00* (wordt in rekening gebracht door het examenbureau)
Lunch: € 10,00* p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW