PE-reglement en gedragsregels voor cursisten van BME Opleidingen 

 

PE-reglement en gedragsregels voor cursisten van BME Opleidingen 

BME Opleidingen b.v., gevestigd en kantoor houdend op De Limiet 15b, 4131 NR Vianen, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 24283708, hanteert het voorliggende PE-reglement voor kandidaten die zich bij de organisatie aanmelden om PE-punten te vergaren voor het behoud van hun persoonscertificaat. 

Artikel 1: Algemeen 

1.1 In dit PE-reglement wordt onder de “aanmelder” verstaan degene die zichzelf dan wel een ander aanmeldt voor een PE-traject of een PE-activiteit bij BME Opleidingen b.v., en onder “deelnemer” degene die daadwerkelijk aan het PE-traject of de PE-activiteit deelneemt en derhalve de PE-punten behaalt. 

1.2 Dit PE-reglement is van toepassing op de overeenkomsten die BME Opleidingen b.v. sluit met de aanmelder, doch gelden ook voor de deelnemer aan het PE-traject of de PE-activiteit bij BME Opleidingen b.v. 

1.3 Van dit reglement kan slechts worden afgeweken indien zulks nadrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. 

Artikel 2: Aanmelding voor een PE-traject of PE-activiteit 

2.1 De aanmelding voor een PE-traject of PE-activiteit kan zowel schriftelijk, telefonisch of digitaal geschieden. Deelnemers kunnen door BME Opleidingen b.v. om haar moverende redenen worden afgewezen voor het PE-traject of de PE-activiteit. Eén zo’n reden kan zijn het ontbreken van een geldig persoonscertificaat of het ontbreken van gegevens bij de aanmelding. 

2.2 Iedere aanmelding wordt bevestigd door een door BME Opleidingen b.v. te versturen bevestiging van deelname. 

2.3 De bevestiging heeft tot gevolg dat tussen BME Opleidingen b.v. en de aanmelder een overeenkomst ontstaat waarop dit reglement en de erin beschreven voorwaarden van toepassing zijn. 

2.4 Op basis van de bevestiging wordt het aan het PE-traject of de PE-activiteit verbonden bedrag aan BME Opleidingen b.v. verschuldigd. 

Artikel 3: het PE-traject of de PE-activiteit 

3.1 BME Opleidingen b.v. is gerechtigd het PE-traject of de PE-activiteit op te schorten indien er niet voldoende deelnemers zijn. BME Opleidingen b.v. zal de aanmelder daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. 

3.2 BME Opleidingen b.v. neemt het PE-traject of de PE-activiteit af zoals beschreven in de omschrijving van het traject of de activiteit en in dit PE-reglement. 

Artikel 4: Annulering 

4.1 Annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk met inachtneming van de onderstaande bepalingen: 

annulering dient altijd schriftelijk te geschieden, t.a.v. BME Opleidingen b.v.,  De Limiet 15b,4131 NR Vianen;  

4.2 Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het PE-traject of de PE-activiteit is de aanmelder geen bedrag voor het PE-traject of de PE-activiteit verschuldigd; 

4.5 Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang is de aanmelder 50% van het tariefbedrag van het betreffende PE-traject of de PE-activiteit verschuldigd; 
4.6 Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het PE-traject of de PE-activiteit is de aanmelder het volledige tariefbedrag voor het betreffende PE-traject of de PE-activiteit verschuldigd; 

4.7 Bij afwezigheid van deelnemer op het PE-traject of de PE-activiteit is de aanmelder het volledige tariefbedrag voor het betreffende PE-traject of de PE-activiteit verschuldigd;  
4.8 Wanneer de deelnemer te laat op het PE-traject of de PE-activiteit verschijnt, wordt deze niet meer tot het PE-traject of de PE-activiteit toegelaten en is de aanmelder het volledige tariefbedrag voor het betreffende PE
-traject of de PE-activiteit verschuldigd;  
4.9 De aanmelder dient het PE-traject of de PE-activiteitgeld voorafgaand aan het PE-traject of de PE-activiteit voldaan te hebben;  
4.10 Het niet verschijnen van de deelnemer op het PE-traject of de PE-activiteit van de deelnemer, ontslaat de aanmelder niet van zijn plicht het volledige tariefbedrag voor het betreffende PE-traject of de PE-activiteit te voldoen;  
4.11 Wanneer h
et PE-traject of de PE-activiteitgeld niet voorafgaand aan het PE-traject of de PE-activiteit is ontvangen, behoudt BME Opleidingen b.v. zich het recht voor de deelnemer de toegang tot het PE-traject of de PE-activiteit te weigeren. Dit ontslaat de aanmelder niet van zijn verplichting het volledige tariefbedrag te voldoen. 

Artikel 5: Betalingscondities 

5.1 Na de bevestiging van de aanmelding stuurt BME Opleidingen b.v. de aanmelder een factuur voor het af te leggen PE-traject of de te volgen PE-activiteit. 

5.2 Deze factuur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, voorafgaand aan de aanvang van het PE-traject of de PE-activiteit. 

5.3 Indien niet tijdig betaald is, is BME Opleidingen b.v. gerechtigd de deelnemer niet tot het traject of de activiteit toe te laten. De aanmelder blijft het volledige tariefbedrag aan BME Opleidingen b.v. schuldig. 

5.4 Indien BME Opleidingen b.v. haar factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de aanmelder. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de vordering met een minimum van

€ 100,00. 

Artikel 6: Regels met betrekking tot het PE-traject of de PE-activiteit 
6.1 Alle afgenomen PE-toetsen en PE-beoordelingen worden afgenomen en beoordeeld conform het bij het persoonscertificaat behorende certificatieschema. De vigerende versie van die documenten kunt u vinden op www.ascert.nl.  
6.2 De deelnemer dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren. 
6.3 De d
eelnemer is in het bezit van een geldig persoonscertificaat en kan dit desgewenst tonen voorafgaand aan deelname aan een PE-traject of PE-activiteit. Het nummer van het persoonscertificaat wordt door BME Opleidingen b.v. geregistreerd met inachtname van onze Privacyverklaring. 

6.4 De deelnemer / aanvrager mag het PE-materiaal uitsluitend voor zichzelf gebruiken en is niet gerechtigd PE-materiaal te verveelvoudigen of aan derden te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van BME Opleidingen b.v. 

6.5 Indien de deelnemer niet of niet geheel gebruik maakt van het recht tot bijwoningen van het PE-traject of de PE-activiteit waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.  

6.6 Toetsing vindt plaats in geschreven vorm of via het leerplatform van BME Opleidingen. Voor deze laatstgenoemde toetsingswijze is het noodzakelijk en toegestaan dat de deelnemer een opgeladen tablet, laptop of telefoon bij zich heeft. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een werkende en voldoende opgeladen device. 

6.7 Het is niet toegestaan tassen, en overige devices, zoals PDA’s, telefoons, computers, boeken of andere informatiedragers of andere hulpmiddelen voorhanden te hebben of in te zien tijdens toetsing.  

6.7a kent als specifieke uitzondering één device welke de cursist nodig heeft voor de online toetsing of deelname aan klassikale PE. Het staat de docent vrij om hierop steeksproefgewijs controles uit te voeren tijdens de toetsing.  Gebruikt een cursist hierbij een extra device of maakt hij hierbij geen gebruik van het leerplatform maar onderzoekt hij andere informatie bronnen, dan zal de cursist worden uitgesloten van verdere deelname van de toetsing en het betreffende PE-activiteit.

6.7b BME Opleidingen is gerechtigd om steeksproefgewijs te controleren of de deelnemer uitsluitend de toetsingpagina’s van het leerplatform van BME Opleidingen open heeft staan. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het deelnemen aan toetsing.  

De kandidaat dient zelf en onafhankelijk de toetsvragen van een antwoord te voorzien. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

7.1 Indien BME Opleidingen b.v. een PE-traject of PE-activiteit annuleert, op welke gronden dan ook, zal BME Opleidingen b.v. voor zover mogelijk een nieuw PE-traject of -activiteit aanbieden. Indien BME Opleidingen b.v. daartoe niet in staat is dan wel de deelnemer niet in de gelegenheid is het PE-traject of de PE-activiteit te volgen, zal BME Opleidingen b.v. het reeds voldane tariefbedrag restitueren. 

7.2 Indien BME Opleidingen b.v., om wat voor reden dan ook, een PE-traject of PE-activiteit niet door kan laten gaan, zal BME Opleidingen b.v. dit onderdeel, in overleg met de deelnemer, op een later tijdstip alsnog door laten gaan. 

7.3 BME Opleidingen b.v.is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en / of schadevoortvloeiend uit het annuleren van een PE-traject of PE-activiteit. 

Artikel 8: Uitsluiting 
Een deelnemer die op onrechtmatige wijze deelneemt aan PE, op onrechtmatige wijze deelneemt aan PE en/of de toetsing of frauduleuze handelingen verricht voorafgaand, tijdens, of na de PE-traject/activiteit en/of de toetsing, kan worden uitgesloten van het PE-traject of de PE-activiteit. Het PE-traject of de PE-activiteitgeld wordt niet gerestitueerd. De deelnemer behoudt wel de mogelijkheid om zich opnieuw aan te melden voor een nieuwe toetsing. Voor deze nieuwe toetsing moet wederom het tariefbedrag betaald worden. Bij constatering van bedrog of vermoeden / poging tot bedrog dan wel onregelmatigheden legt BME Opleidingen b.v. dit vast en rapporteert dit aan haar Certificerende Instelling & Ascert. De werkgever van de cursist wordt hiervan eveneens op de hoogte gebracht. 

Artikel 9: Toekenning van PE-punten 

9.1 Als erkende PE-opleider heeft BME Opleidingen b.v. het recht om PE-punten te verstrekken aan deelnemers die aan de toetsnormen voldoen.  

9.2 De toetsnormen zijn voorafgaand aan de PE-activiteiten of combinatie van activiteiten helder en worden aan de deelnemer gecommuniceerd. Hierover is geen correspondentie mogelijk. 

9.3 Het resultaat van de deelnemer wordt schriftelijk bevestigd. BME Opleidingen b.v. streeft er naar zo spoedig mogelijk na bekend worden van de resultaten, de deelnemer op de hoogte te brengen. 

9.4 Indien een deelnemer geen punten zijn toegekend, kan hij zich opnieuw aanmelden voor het PE-traject of de PE-activiteit.  

9.5 De PE-punten worden administratief beheerd door Ascert. 

Artikel 10: Klachten en bezwaren 
10.1 De deelnemer kan uiterlijk binnen 15 werkdagen na deelname aan het PE-traject of de PE-activiteit schriftelijk een klacht indienen over de organisatie en het verloop van het PE-traject of de PE-activiteit bij BME Opleidingen b.v. 
10.2 De klachtenafhandeling verloopt conform “Pr002.01 klachtenprocedure”. Dit reglement ligt te allen tijde ter inzage bij de backoffice en de operationeel manager van BME Opleidingen b.v.