PRIVACY REGLEMENT


Met dit privacy beleid willen we u informeren over welke persoonlijke data wij verzamelen, hoe we die verzamelen en waarvoor dit gebruikt wordt. Wij bieden een brede waaier van producten en diensten aan, die allemaal onder dit beleid vallen. Dit statement wordt regelmatig herzien omdat ons aanbod en diensten met de loop van tijd kunnen evolueren. BME Opleidingen investeert in het veiligstellen van uw persoonsgegevens door het verhogen van de bewustwording rond kennis, professionaliteit en ethiek bij haar werknemers en aannemers en onderneemt de nodige stappen om uw data te beschermen.

WIE ZIJN WE?
Wij zijn een opleidingsinstituut met ruim dertig jaar ervaring op het gebied van veiligheid en milieu. Wij bieden praktijkgerichte opleidingen en trainingen op het gebied van asbest, bouw, sloop, riolen, en verontreinigde grond.

WELKE PERSOONLIJKE DATA VERZAMELEN WIJ?
BME Opleidingen verzamelt persoonlijke data zodat we u kunnen voorzien van onze producten en diensten. Deze data kunnen variëren in functie van het product of dienst dat wij u aanbieden. Over het algemeen omvat dit uw naam, contactgegevens zoals email adres, telefoon en/of mobiel nummer, persoonlijke en of zakelijke adresgegevens, leeftijd, geboortedatum en het land waarin u woont.

Gevoelige informatie wordt enkel en alleen verwerkt wanneer dit expliciet vereist is binnen het kader van de wet. U levert ons deze data rechtstreeks aan door u in te schrijven op onze nieuwsbrief, of door het aanvragen van prijsoffertes voor onze producten of diensten of door onze producten of diensten in ontvangst te nemen. Een deel van die informatie kan ook verkregen worden door tracking cookies op onze websites. Soms ontvangen we dergelijke gegevens via derde partijen, bijvoorbeeld wanneer uw werkgever u inschrijft voor een bepaalde training of service.

WAAR WORDEN PERSOONLIJKE DATA VOOR GEBRUIKT?
BME Opleidingen heeft als beleid dat alleen die persoonlijke data opgevraagd mogen worden die nodig zijn voor verwerking en werking van onze dienstverleningen producten. Wij verwerken persoonlijke data enkel mits uw toestemming of in geval van noodzaak, zoals de opmaak van een contract, bij wettelijke vereisten. Wij hebben uw persoonlijke gegevens nodig voor ??n of meerdere van onderstaande bedrijfsdoeleinden:

  • de doorlichting en acceptatie van een klant, leverancier of zakenpartner;
  • de ontwikkeling en verbetering van producten en/of diensten;
  • de besluitvorming en uitvoering van overeenkomsten met klanten, leveranciers en zakenpartners;
  • relatiemanagement en marketing;
  • het uitvoeren van bedrijfsprocessen, intern management en management rapportering;
  • gezondheid, veiligheid, beveiliging en integriteit;
  • in navolging van bepaalde wettelijke reglementeringen of vereisten;
  • ter bescherming van de interesses van individuen.
  • Als het verwerken van uw persoonlijke data gebaseerd is op uw expliciete toestemming, heeft u ten alle tijde het recht om dit te herzien of te herroepen.

WAAR WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAARD?
BME Opleidingen gebruikt de volgende hoofdkanalen om uw persoonlijke data te verwerken: in onze eigen vestigingen via die personen die geautoriseerd zijn tot databeheer; online met onze providers en via applicaties en/of tools van derde partijen specifiek voor bepaalde producten en diensten. Hoe lang uw persoonlijke data worden bijgehouden is afhankelijk van het doel waarvoor ze gebruikt worden.

Voor de meeste van onze producten en diensten vormen uw gegevens onderdeel van een continu proces waardoor uw persoonsgegevens opgeslagen worden tot dat proces wordt afgesloten. In alle andere gevallen zullen uw gegevens verwijderd worden wanneer ze niet meer van nut of toepassing zijn, tenzij een wettelijke termijn opgelegd is om gegevens te bewaren.

MET WIE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEDEELD?
In normale omstandigheden worden uw gegevens niet gedeeld met andere partijen die persoonlijke gegevens opvragen en opslaan voor hun eigen (zakelijke) doeleinden. Persoonsgegevens worden echter wel gecommuniceerd aan derde partijen indien dit nodig blijkt om onze producten of diensten bij u te krijgen. Uw gegevens kunnen wel gedeeld worden met anderen die verbonden zijn aan onze producten en/of diensten. Gevoelig persoonlijke gegevens worden normaal gezien niet met anderen gedeeld tenzij dit vereist zou zijn in een strikt wettelijk kader of bij noodgevallen waarbij het in uw eigen belang is dat deze informatie gedeeld zou worden.

WIE HEEFT TOEGANG TOT DEZE GEGEVENS?
BME Opleidingen voorziet intern een beperkte toegang en verwacht eveneens van haar derde partijen dat zij hun toegang tot persoonsgegevens beperken tot een ‘need to know, right to know’ basis. Daarmee wordt bedoeld dat enkel die partijen die actief betrokken zijn bij het verwerken

van uw gegevens de machtiging hebben om deze gegevens te bekijken en/of te gebruiken. Met ‘right to know’ bedoelen we dat we gegevensverwerking enkel toevertrouwen aan die personen die wij hiertoe capabel achten en vertrouwen. Dit uitgangspunt trekken we door naar onze leveranciers of derde partijen waar wij mee samenwerken.

UW RECHTEN ALS INDIVIDU
De ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) geeft u een aantal rechten. Deze individuele rechten staan vermeld in het GDPR en worden door BME Opleidingen gerespecteerd.
Deze rechten omvatten het recht om te weten waar persoonsgegevens worden bewaard, geeft u het recht om deze in te kijken en aan te passen bij wijzigingen of foutieve opslag. Ook heeft u het recht om, onder bepaalde omstandigheden zoals vermeld in GDPR, uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking of het gebruik ervan te limiteren. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te tekenen voor het gebruik van uw persoonsgegevens of om onderhevig te zijn aan geautomatiseerde beslissingen en profileringen. U heeft ten alle tijde het recht om bezwaar aan te tekenen bij de Commissie voor Gegevensbescherming.

OVER DIT PRIVACYREGLEMENT
Deze versie van het privacy beleid is opgesteld in maart 2018.Dit beleid zal aangepast worden wanneer er zich wijzigingen zouden voordoen. Wanneer dit invloed heeft op de manier waarop wij met deze persoonsgegevens omgaan, zal u op de hoogte gebracht worden van deze wijzigingen via de website of via persoonlijk bericht.
In het geval van conflict tussen dit privacybeleid en de voorwaarden van eender welk akkoord of overeenkomst tussen een klant en BME Opleidingen, gelden de voorwaarden zoals vermeld op de overeenkomst.

HEEFT U VRAGEN OVER HET PRIVACYREGLEMENT?
Als u nog vragen heeft betreffende de privacy policy kunt u contact opnemen met:De heer O. Struijk
Manager
BME Opleidingen B.V.
E-mail      : backoffice@bmeopleidingen.nl

Telefoon  : 030-2076070