Wijzigingen NEN2990:2020

nieuws: 8 oktober 2020

Door NEN is recent (2020) de nieuwe NEN2990 norm gepubliceerd. De NEN2990 is een norm voor de Eindbeoordeling na Asbestverwijdering. De NEN2990 versie van 2012 is derhalve geactualiseerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de 2012 versie zijn:

 • art. 8.2.2: inspectiegebied. Naast RK2 en RK2A is nu ook RK1 opgenomen. Een RK1 eindbeoordeling na asbestverwijdering kan nu dus ook onder accreditatie uitgevoerd worden door RvA geaccrediteerde Inspectieinstellingen.
 • art. 8.2.2: inspectiegebied. Als werkgebied rondom een vrij te geven asbestbron dient een gebied van 2 x 2 x 2 m1 aangehouden te worden.
 • art. 8.3.2: luchtvochtigheid. Bij het aantreffen van natte of vochtige plekken en bij situaties waar de inspecteur zijn twijfels over heeft kan de inspecteur besluiten om de luchtvochtigheid te meten. Indien na de asbestverwijdering een containment word voor Eindcontrole dan mag de luchtvochtigheid in het containment tot 10% hoger zijn dan buiten het containment. Indien de luchtvochtigheid hoger is dan 10% dan dient het containment afgekeurd te worden (te vochtig / nat).
 • art. 8.3.4: inspectiegebied buitensanering. De vegetatie / begroeiing dient tot op 1 meter uit de gevel te zijn verwijderd, tenzij het de inspectie niet belemmert. Is er bij de Eindbeoordeling wel vegetatie aanwezig die wel degelijk de inspectie belemmert dan zal de Inspecteur het werkgebied afkeuren.
 • art. 8.5.3: inspectiegebied kruipruimte. Grondmonsters zijn niet langer een verplicht onderdeel van de Eindbeoordeling conform NEN2990:2020. Het betreft een advies!
 • art. 8.7: eindbeoordeling RK2A. Als er na een RK2A asbestverwijdering een eindbeoordeling plaatsvindt en hier op stofmonsters bij 1 of meer monsters het analyseresultaat + of ++ wordt aangetoond dan wordt het containment afgekeurd als zijnde er visueel asbestrestanten aangetroffen. Het uitbreiden van de inspectie met meer monsternames zal niet meer plaatsvinden.
 • art. 8.9 RK2A: Bij een eindcontrole na asbestverwijdering in RK2A mag de inspecteur van het RvA geaccrediteerde laboratorium vervangen worden door een andere inspecteur om wacht te houden bij het containment totdat de Eindcontrole is afgerond.
 • RK2A: de meetduur van een luchtmeting voor SEM-analyse in RK 2A is verkort van zes uur naar vier uur.
 • art. 9: onderdruk. Indien asbestverwijdering in containment heeft plaatsgevonden dan dient ten behoeve van de Eindbeoordeling de onderdruk 10 PA te zijn (i.p.v. de 20 PA tijdens asbestverwijdering).
 • art. 9.4: analyse luchtmetingen met SEM/RMA. Bij luchtmetingen uitgevoerd t.b.v. vrijgave dient de nominale (gemeten) waarde te worden gerapporteerd in plaats van de de bovengrens.
 • art. 12: rapportage eindbeoordeling. Het is nu ook toegestaan om de eindrapportage (gehele Eindbeoordeling afgerond) digitaal aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.