Direct contact

030 207 60 70

DAV 2 Herhaling Cursus (DAV 2 Herhaling)

Resultaat van de Herhaling DAV cursus
De cursus is geschikt voor hercertifering van het oude DAV certificaat.

De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de gestelde eind- en toetstermen DAV2 en ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor medewerkers die asbest verwijderen en waarvan het DAV certificaat verloopt.

Het certificaat mag niet langer dan een jaar verlopen zijn.

De DAV cursussen van BME Opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend examen DAV, dat voldoet aan de gestelde eind- en toetstermen DAV2. Een onafhankelijk exameninstituut neemt het examen af, dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de cursus.

Kijk op deze pagina voor meer informatie omtrent de kosten van het DAV2 examen, het voorleesexamen, het examineringsschema en de annuleringsvoorwaarden.

Voor deze cursus gelden entree-eisen:

1. De entreecriteria voor de aanvrager van het DAV-2 examen houden in dat de aanvrager:
a. in bezit is geweest van een DAV-certificaat dat is afgegeven voor 1 maart 2016 OF;
b. in het bezit is of is geweest van een DAV-2 certificaat of van een DTA-certificaat OF;
c. in het bezit is van een DAV-1 certificaat dat geldig is op de datum waarop het examen wordt afgelegd of op dat tijdstip niet langer dan drie maanden verlopen is, waarbij de aanvrager een door de beheerstichting verstrekte verklaring kan tonen waaruit blijkt dat de aanvrager het praktijkervaringsdeel in een bedrijf met het procescertificaat asbestverwijdering heeft uitgevoerd en dit aangetoond is:
1°. door middel van tijdens de asbestverwijderingswerkzaamheden verkregen logboekregistra-ties van ten minste 120 pakuren, waarvan ten minste 30 in containment, gewerkt in ten minste 40 dagen, waarin ten minste 1 pakuur is gewerkt;
2°. door een volledig ingevulde DAV-1 opdrachtenset.

2. In aanvulling op het eerste lid geldt dat de aanvrager:
a. aantoonbaar minder dan 12 maanden voor het afleggen van het examen een facefit-test heeft uitgevoerd;
b. deel 2 van het online-instructieprogramma adembescherming heeft afgerond en dat kan aantonen.

3. In aanvulling op het eerste en tweede lid geldt als entreecriterium dat in de voorgaande twaalf maanden geen certificaat DAV-1 of DAV-2 van de aanvrager is ingetrokken

2 cursusdagen

Examen op aparte dag

Exclusief examen

675,00 p.p.

Subsidie

Via OOM en OTIB

Lunch

16,- p.p. per dag (niet bij cursusprijs inbegrepen)
Excl. BTW