Direct contact

030 207 60 70

DAV 2 Cursus (Deskundig Asbestverwijderaar 2)

Resultaat van de DAV 2 cursus
De DAV2 cursus is een vervolg op de DAV1 cursus. Na afloop van de DAV2 mag de cursist zelfstandig onder toezicht van een DTA, asbest saneringen uitvoeren.

De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de gestelde eind- en toetstermen DAV2 en ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor medewerkers die asbest verwijderen en die eerst een DAV1 cursus hebben gevolgd.

 

De DAV cursussen van BME Opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend examen DAV, dat voldoet aan de gestelde eind- en toetstermen DAV2. Een onafhankelijk exameninstituut neemt het examen af, dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de cursus.

Kijk op deze pagina voor meer informatie omtrent de kosten van het examen DAV2, het voorleesexamen, het examineringsschema en de annuleringsvoorwaarden.

Voor deze cursus gelden entree-eisen:

1. De entreecriteria voor de aanvrager van het DAV-2 examen houden in dat de aanvrager:
a. in bezit is geweest van een DAV-certificaat dat is afgegeven voor 1 maart 2016 OF;
b. in het bezit is of is geweest van een DAV-2 certificaat of van een DTA-certificaat OF;
c. in het bezit is van een DAV-1 certificaat dat geldig is op de datum waarop het examen wordt afgelegd of op dat tijdstip niet langer dan drie maanden verlopen is, waarbij de aanvrager een door de beheerstichting verstrekte verklaring kan tonen waaruit blijkt dat de aanvrager het praktijkervaringsdeel in een bedrijf met het procescertificaat asbestverwijdering heeft uitgevoerd en dit aangetoond is:
1°. door middel van tijdens de asbestverwijderingswerkzaamheden verkregen logboekregistra-ties van ten minste 120 pakuren, waarvan ten minste 30 in containment, gewerkt in ten minste 40 dagen, waarin ten minste 1 pakuur is gewerkt;
2°. door een volledig ingevulde DAV-1 opdrachtenset.

2. In aanvulling op het eerste lid geldt dat de aanvrager:
a. aantoonbaar minder dan 12 maanden voor het afleggen van het examen een facefit-test heeft uitgevoerd;
b. deel 2 van het online-instructieprogramma adembescherming heeft afgerond en dat kan aantonen.

3. In aanvulling op het eerste en tweede lid geldt als entreecriterium dat in de voorgaande twaalf maanden geen certificaat DAV-1 of DAV-2 van de aanvrager is ingetrokken

Omschrijving
Om DAV-2 te worden moet er een opleidingstraject worden gevolgd. Dit traject wordt begeleid door een Mentor. Wij kunnen dit aanbieden als op zich staand traject of in combinatie met een DAV1 dan wel DAV1&2 cursus.

Beschrijving
Om de DAV-1 als mentor te begeleiden, dient de mentor een mentortraining te hebben gevolgd. BME Opleidingen kan dit begeleidingstraject aanbieden. Onze mentor is in het bezit van de door Ascert gestelde eisen, namelijk een ‘Verklaring opname mentorregister Ascert’ een ‘Onafhankelijkheidsverklaring mentor’, en een getuigschrift.

Resultaat van het traject
Na het volgen van de cursus DAV1, het behalen van het examen DAV1 en het onder begeleiding mentorschap traject, is de deelnemer gereed om de cursus en de daaraan gekoppelde examen voor DAV2 te volgen.

Voor wie?
Dit traject is bedoelt voor iedereen die beroepsmatig als saneerder in de asbest branche wil gaan werken.

2 cursusdagen

Examen op aparte dag

Exclusief examen

455,00 p.p.

Subsidie

Via OOM en OTIB

Lunch

16,- p.p. per dag (niet bij cursusprijs inbegrepen)

Mentorschap

Ook te combineren met mentorschap
Excl. BTW